Europe4Thai.com

by Netnapa.net operator

 

“วา” อำภา บัวขาว 

 

 มีไลเซ่นเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรบรอนซ์เงิน) และมีไลเซ่นเป็นผู้นำเที่ยว ปัจจุบันเป็น Marketing & Promotion Manager บริษัทซี ยู อะเกน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับบริษัททัวร์ OCT Travel ประเทศสาธารณัฐเช็ก โดยรับผิดชอบดำเนินการทำวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ 

 

“กี๊ด” สุพรรษา แก้วแสงธรรม

ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ Someday Publishing และเป็นนักเขียนและนักข่าวอิสระ โดยรับผิดชอบดำเนินการทำวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าอเมริกา ฯลฯ ที่เธอเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี