Europe4Thai.com

by Netnapa.net operator

 

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น

 

 Q : มีหลักการอย่างไรเพื่อจะทราบว่าแผนการเดินทางนี้จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศใด?

 
A : อันดับแรกให้พิจารณาว่าจำนวนคืนที่นอนค้างอยู่ที่ประเทศใดนานที่สุด ถ้าประเทศใดมีจำนวนวันค้างคืนมากที่สุด ให้ขอวีซ่าที่ประเทศนั้น แต่ถ้าเดินทางหลายประเทศแล้วจำนวนนอนค้างคืนนอนเท่าๆกัน หรือไม่ชัดเจนว่าอยู่ที่ใดนานที่สุด  ให้ขอวีซ่าที่ประเทศที่นอนค้างพำนักเป็นคืนแรก

 

 Q: ไม่แน่ใจว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ เลยไม่กล้าซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ทำอย่างไรดี?

 
A : ใบจองตั๋วเครื่องบินภาษาอังกฤษ ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ เป็นแต่เพียงใบจองก็พอ
 
 

Q: จะต้องแปลเอกสารอะไรบ้าง?

 
A : สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล, สูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (ถ้าสูติบัตรหาย ให้แปลทะเบียนบ้านแทน),หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกประเทศ, หนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกที่มีชื่อกรรมการบริษัท,จดหมายชี้แจงที่มาของรายได้กรณีทำงานอิสระ เอกสารเหล่านี้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 
 

Q: หลักฐานการเงินที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่า ต้องทำอย่างไรบ้าง?

A : หลักฐานการเงิน ใช้บัญชีส่วนตัวประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีบริษัท, บัญชีเงินฝากประจำ หรือกระแสรายวัน โดยจะต้องใช้ทั้ง  2 อย่าง คือ 1. หนังสือรับรองบัญชีภาษาอังกฤษเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า 2. สเตดเม้นท์ธนาคารภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า มีวงเงินเพียงพอสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ เช่น 50,000 - 300,000 บาท/ท่าน แล้วแต่ทริปที่เดินทางมากหรือน้อยวัน (ในวันทำวีซ่า ให้ถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่อัพเดตยอดเงินคงเหลือล่าสุดติดมาด้วย เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู)
 
 

Q: ถ้าไม่มีหลักฐานการเงิน ไม่มีสเตดเม้นท์ทำอย่างไรดี?

 
A : สามารถใช้หลักฐานการเงินของบิดา มารดา สามี ภรรยา แทนได้ เรียกว่าหาผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ที่เป็นบุคคลภายในครอบครัว   กรณีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เจ้าของบัญชีหลักที่เป็นผู้สปอนเซอร์ พิมพ์หนังสือรับรองเป็นผู้ sponsor เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองว่าจะเป็นผู้สปอนเซอร์การเดินทาง ระบุความสัมพันธ์ และแนบสำเนาหลักฐานการเงิน 2 อย่างของผู้สปอนเซอร์ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถานทูต) - - อย่าลืมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่สปอนเซอร์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมกับแนบเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ เช่น ใบสมรส หรือทะเบียนบ้าน - - กรณีสมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียน ให้ยื่นสูติบัตรลูก หรือให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และเซ็นชื่อในหนังสือทั้งสองท่าน
 
 

Q : ไม่มีหลักฐานการทำงานเพราะทำอาชีพอิสระ ทำอย่างไรดี?

 
A : กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทะเบียนหุ้น /รูปถ่ายร้านค้า
 
 

Q : กรณีเป็นแม่บ้าน ไม่มีที่มาของรายได้ ไม่มีหลักฐานการเงิน ไม่มีสเตดเม้นท์ของตัวเองทำอย่างไรดี?

 
A : กรณีเป็นแม่บ้าน ไม่มีที่มาของรายได้ ให้ใช้สำเนาหลักฐานการเงินของสามียื่นแทนหลักฐานการเงินของตัวเอง พร้อมแนบจดหมาย sponspr ภาษาอังกฤษจากสามีที่แจ้งจะรับรองค่าใช้จ่ายภรรยา พร้อมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของสามี และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ยื่นสูติบัตรของลูกหรือทะเบียนบ้านของลูกแทน เพราะจะมีชื่อบิดากับมารดาในเอกสารของลูก (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) / ผู้สปอนเซอร์อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกใบ
 
 

Q : ถ้าบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์ เดินทางไปต่างประเทศกับญาติ โดยที่บิดากับมารดาไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วย มีขั้นตอนทำวีซ่าอย่างไร?

 
A : กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดากับมารดาทั้ง 2 คน จะต้องให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยลงชื่ออนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร โดยเอกสารนี้จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองที่เป็นผู้พาผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร (เอกสารนี้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) /กรณีผู้เยาว์เดินทางออกนอกประเทศกับญาติ ซึ่งไม่มีทั้งบิดา-มารดาเดินทางไปด้วย ในเอกสารหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักรจะต้องมีชื่อบิดากับมารดาทั้ง 2 คนลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ที่พาผู้เยาว์ออกนอกประเทศ  และระบุความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้เยาว์ และแนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนของบิดา-มารดา ไปพร้อมกับเอกสารยินยอมนี้ อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ หากอยู่ต่างจังหวัดให้ขอที่เทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านของผู้เยาว์)  
 

Q : ให้คนอื่นไปรับพาสปอร์ตแทนหลังรู้ผลวีซ่าได้หรือไม่?

 
A : หลังจากวีซ่าออกแล้ว ทำใบมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นไปรับแทน / เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ เซ็นต์สำเนารับรองเอกสารให้ถูกต้อง / วันไปรับเจ้าหน้าที่อาจขอดูบัตรประชาชนจริงของผู้รับ ให้เตรียมไปด้วย อย่าลืมใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตที่ได้รับตอนยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นหลักฐานวันมารับเล่มวีซ่า  โปรดทราบว่าทุกท่าน ต้องทำแยกคนละ 1 ชุด ห้ามรวมกัน
 
 

Q : การทำประกันเดินทางรายบุคคลเพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า ซื้อแบบใดจึงถูกต้อง?

 
A: ทำประกันการเดินทางรายบุคคลแบบ worldwide ให้ซื้อจำนวนวันครอบคลุมตั้งแต่วันที่บินออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่บินกลับถึงประเทศไทย  ให้ซื้อแบบมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนจำนวน 2 ล้านบาท

 

บทความโดย อำภา  แก้วแสงธรรม  (วาวา)

 

ทำวีซ่า,รับทำวีซ่า,รับทำวีซ่าราคาถูก,รับทำวีซ่าเชงเก้น,รับทำวีซ่าเชงเก้นราคาถูก,ทำวีซ่าเชงเก้น,ทำวีซ่าเชงเก้นราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเชงเก้น,ให้บริการทำวีซ่าเชงเก้นราคาถูก,ทำวีซ่าท่องเที่ยว,รับทำวีซ่าท่องเที่ยว,รับทำวีซ่าท่องเที่ยวราคาถูก,ทำวีซ่าออสเตรีย,รับทำวีซ่าออสเตรีย,รับทำวีซ่าออสเตรียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าออสเตรีย,ให้บริการทำวีซ่าออสเตรียราคาถูก,ทำวีซ่าเบลเยี่ยม,รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม,รับทำวีซ่าเบลเยี่ยมราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเบลเยี่ยม,ให้บริการทำวีซ่าเบลเยี่ยมราคาถูก,ทำวีซ่าเช็ก,รับทำวีซ่าเช็ก,รับทำวีซ่าเช็กราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเช็ก,ให้บริการทำวีซ่าเช็กราคาถูก,ทำวีซ่าเดนมาร์ค,รับทำวีซ่าเดนมาร์ค,รับทำวีซ่าเดนมาร์คราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเดนมาร์ค,ให้บริการทำวีซ่าเดนมาร์คราคาถูก,ทำวีซ่าฟินแลนด์,รับทำวีซ่าฟินแลนด์,รับทำวีซ่าฟินแลนด์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าฟินแลนด์,ให้บริการทำวีซ่าฟินแลนด์ราคาถูก,ทำวีซ่าเอสโตเนีย,รับทำวีซ่าเอสโตเนีย,รับทำวีซ่าเอสโตเนียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเอสโตเนีย,ให้บริการทำวีซ่าเอสโตเนียราคาถูก,ทำวีซ่าฝรั่งเศส,รับทำวีซ่าฝรั่งเศส,รับทำวีซ่าฝรั่งเศสราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าฝรั่งเศส,ให้บริการทำวีซ่าฝรั่งเศสราคาถูก,ทำวีซ่าเยอรมัน,รับทำวีซ่าเยอรมัน,รับทำวีซ่าเยอรมันราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเยอรมัน,ให้บริการทำวีซ่าเยอรมันราคาถูก,ทำวีซ่ากรีซ,รับทำวีซ่ากรีซ,รับทำวีซ่ากรีซราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่ากรีซ,ให้บริการทำวีซ่ากรีซราคาถูก,ทำวีซ่าฮังการี,รับทำวีซ่าฮังการี,รับทำวีซ่าฮังการีราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าฮังการี,ให้บริการทำวีซ่าฮังการีราคาถูก,ทำวีซ่าไอซ์แลนด์,รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์,รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าไอซ์แลนด์,ให้บริการทำวีซ่าไอซ์แลนด์ราคาถูก,ทำวีซ่าอิตาลี,รับทำวีซ่าอิตาลี,รับทำวีซ่าอิตาลีราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าอิตาลี,ให้บริการทำวีซ่าอิตาลีราคาถูก,ทำวีซ่าลัตเวีย,รับทำวีซ่าลัตเวีย,รับทำวีซ่าลัตเวียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าลัตเวีย,ให้บริการทำวีซ่าลัตเวียราคาถูกทำวีซ่าลิทัวเนีย,รับทำวีซ่าลิทัวเนีย,รับทำวีซ่าลิทัวเนียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าลิทัวเนีย,ให้บริการทำวีซ่าลิทัวเนียราคาถูก,ทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก,รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก,รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์กราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก,ให้บริการทำวีซ่าลักเซมเบิร์กราคาถูก,ทำวีซ่ามอลต้า,รับทำวีซ่ามอลต้า,รับทำวีซ่ามอลต้าราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่ามอลต้า,ให้บริการทำวีซ่ามอลต้าราคาถูก,ทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์,รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์,รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์,ให้บริการทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ราคาถูก,ทำวีซ่านอร์เวย์,รับทำวีซ่านอร์เวย์,รับทำวีซ่านอร์เวย์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่านอร์เวย์,ให้บริการทำวีซ่านอร์เวย์ราคาถูก,ทำวีซ่าโปแลนด์,รับทำวีซ่าโปแลนด์,รับทำวีซ่าโปแลนด์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าโปแลนด์,ให้บริการทำวีซ่าโปแลนด์ราคาถูก,ทำวีซ่าโปรตุเกส,รับทำวีซ่าโปรตุเกส,รับทำวีซ่าโปรตุเกสราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าโปรตุเกส,ให้บริการทำวีซ่าโปรตุเกสราคาถูก,ทำวีซ่าสโลวาเกีย,รับทำวีซ่าสโลวาเกีย,รับทำวีซ่าสโลวาเกียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าสโลวาเกีย,ให้บริการทำวีซ่าสโลวาเกียราคาถูก,ทำวีซ่าสโลวาเนีย,รับทำวีซ่าสโลวาเนีย,รับทำวีซ่าสโลวาเนียราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าสโลวาเนีย,ให้บริการทำวีซ่าสโลวาเนียราคาถูก,ทำวีซ่าสเปน,รับทำวีซ่าสเปน,รับทำวีซ่าสเปนราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าสเปน,ให้บริการทำวีซ่าสเปนราคาถูก,ทำวีซ่าสวีเดน,รับทำวีซ่าสวีเดน,รับทำวีซ่าสวีเดนราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าสวีเดน,ให้บริการทำวีซ่าสวีเดนราคาถูก,ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์,รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์,รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก,ให้บริการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์,ให้บริการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก